Algemene voorwaarden

AlGEMENE VOORWAARDEN Haptotherapie De Veluwe

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten, diensten en advisering aan klanten aanbiedt. De identiteit van de ondernemer is Haptotherapie De Veluwe.
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Haptotherapie De Veluwe een overeenkomst sluit. Onder de klant worden zowel consumenten als bedrijven verstaan.
3. Consument: de klant niet-handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
4. Bedrijf: de klant handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
5. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de klant en Haptotherapie De Veluwe.
6. Dag: kalenderdag.
7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant sluit met Haptotherapie De Veluwe te Raalte. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
9. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging of andere overeenkomst tussen ondernemer en klant.
1. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website www.haptotherapiedeveluwe.nl
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.
4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Haptotherapie De Veluwe zijn overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
Haptotherapie De Veluwe te Raalte draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 4 Levertijd 

4.1. De door Haptotherapie De Veluwe opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
4.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Haptotherapie De Veluwe een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 5 Verkregen informatie en documenten
De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval van natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 6 Herroepingsrecht
Op de dienstverlening van Haptotherapie De Veluwe is het herroepingsrecht niet van toepassing. Herroepings-recht geldt alleen bij rechtstreekse aankopen via een website. Dat is bij Haptotherapie De Veluwe niet mogelijk. Contact, offertes, overeenkomsten en dergelijke lopen buiten de website om.

Artikel 7 Prijs
7.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.
7.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Haptotherapie De Veluwe te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 8 Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen (niet werkdagen) na factuurdatum, op de door Haptotherapie De Veluwe op de factuur aangegeven wijze.
8.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
8.3. Wanneer klant besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Haptotherapie De Veluwe op opdrachtgever bestaan. Klant verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Haptotherapie De Veluwe.
8.4 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8.5 De klant heeft de plicht om betaalvertraging van welke aard dan ook per direct aan de ondernemer te melden. Het niet tijdig nakomen van de betaalverplichting kan leiden tot financiële toeslagen voor de klant.

Artikel 9 Incassokosten
9.1 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant.
9.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Haptotherapie De Veluwe, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid als bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom (tot € 2.500,-) met een minimum van € 40,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
9.3 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Haptotherapie De Veluwe, voor zover de klant handelt in de hoedanigheid van consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals is bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
9.4 Voor zover de klant handelt in de hoedanigheid van consument heeft Haptotherapie De Veluwe pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Haptotherapie De Veluwe de klant na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.
9.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Haptotherapie De Veluwe is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Haptotherapie De Veluwe.
10.2 Haptotherapie De Veluwe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de klant.
10.3 Haptotherapie De Veluwe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Haptotherapie De Veluwe is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Haptotherapie De Veluwe kenbaar behoorde te zijn.
10.4 Indien Haptotherapie De Veluwe aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Haptotherapie De Veluwe beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Haptotherapie De Veluwe verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Haptotherapie De Veluwe overeenkomstig de verzekering draagt.
10.5 De klant dient de schade waarvoor Haptotherapie De Veluwe aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de schade aan Haptotherapie De Veluwe te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
10.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Haptotherapie De Veluwe vervalt binnen drie maanden nadat de klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
10.7 Haptotherapie De Veluwe is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie of toegepaste dienstverlening. Haptotherapie De Veluwe biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

Artikel 11 Overmacht
11.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Haptotherapie De Veluwe ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
11.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarbij Haptotherapie De Veluwe geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: weersinvloeden; internet- en stroomstoring; storing in het mailverkeer; computervredebreuk of hacker attack; vertraging in de uitvoering of levering door haar leveranciers; overheidsmaatregelen; diefstal; brand; bedrijfsstoring; ziekte of persoonlijke familieomstandigheden van de ondernemer.

Artikel 12 Vrijwaring
De ondernemer doet haar uiterste best om naar alle eer en geweten een zo optimaal mogelijke dienstverlening te leveren aan de klant. Echter, de ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, bij klant en/of derden, die is ontstaan tijdens of na de levering van de producten, diensten en/of advisering.

Artikel 13 Klachtenregeling
13.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur na aankoop of oplevering, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
13.2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
13.3. De klant dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 Geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 15 Diversen
15.1 Haptotherapie De Veluwe is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
15.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Haptotherapie De Veluwe gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
15.3. Haptotherapie De Veluwe is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Haptotherapie De Veluwe tot mededeling verplicht.
15.4. Haptotherapie De Veluwe heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Haptotherapie De Veluwe de opdracht heeft uitgevoerd.
15.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Haptotherapie De Veluwe is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
15.6. De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Haptotherapie De Veluwe voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.
15.7. De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Haptotherapie De Veluwe gebruikt kunnen worden.
15.8. Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16 Wijziging algemene voorwaarden
16.1. Haptotherapie De Veluwe heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
16.2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
16.3. Haptotherapie De Veluwe zal de klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
16.4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
16.5. Indien de klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

HUURVOORWAARDEN INBOEDEL Haptotherapie De Veluwe

Artikel 1
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Haptotherapie De Veluwe, verder te noemen de Verhuurder.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3
Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4 

4.1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
4.2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
4.3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

Artikel 5
5.1. Het gehuurde wordt door de Verhuurder bij einde gebruik opgehaald op het adres, gelijk aan het aflever-adres in artikel 3. De huurperiode eindigt in dit geval nadat verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retourbon/contract is getekend. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder is.
5.2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
5.3. Het gehuurde dient door de huurder op het opgegeven adres op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor vervoer op de begane grond (tenzij anders afgesproken) op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg.

Artikel 6
6.1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
6.2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
6.3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
6.4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
6.5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract.
6.6. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.

Artikel 7
7.1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 250,- geschiedt expertise door verhuurder.
7.2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 250,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurderaangewezen schadebureau.
7.3. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
7.4. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
7.5. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed.
7.6. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
7.7. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8
8.1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
8.2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten.

Artikel 9
9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 kalenderdagen (niet werkdagen) na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
9.2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. Verhuurder heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.3. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
9.4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.
9.5. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder Haptotherapie De Veluwe gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10
10.1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet- behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
10.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
10.3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
10.4. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zoeven omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11
11.1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
11.3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge waters noden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen.

Artikel 12
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie